ALGEMENE VOORWAARDEN BAYCK B.V.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels- bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 2. Overeenkomst buiten verkoopruimte: iedere overeenkomst tussen Bayck en de consument die wordt gesloten op een andere plaats dan de verkoopruimte van Bayck dan wel wordt gesloten met behulp van een middel voor communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de consument persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de verkoopruimte van de handelaar is;
 1. Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of de handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument de koop buiten verkoopruimte kan herroepen, welke termijn begint te lopen op de dag waarop de gekochte zaak door de consument is ontvangen;
 2. Herroeping: de mogelijkheid van de consument om van de overeenkomst buiten verkoopruimte af te zien.

Artikel 2 – Identiteit

Bayck B.V., gevestigd aan de Finlandweg 10a, 4532 BL Terneuzen (tevens bezoekadres), hierna te noemen “Bayck”.
Telefoonnummer: 00 31 115 785 413. Bereikbaar van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09:00 – 15:00 uur.
E-mailadres: service@bayck.com.

Inschrijvingsnummer Handelsregister: 76110370 BTW identificatienummer: NL860510918B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bayck en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Bayck en de consument.
 2. Uiterlijk voor of bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden aan de consument ter hand gesteld.
 1. Indien de overeenkomst buiten verkoopruimte wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, na instemming van de consument, de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan kennisnemen en kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 Artikel 4 – Aanbod

 1. Het aanbod van producten bij de overeenkomst wordt gedaan met vermelding van de relevante informatie, zoals de duur van het aanbod, de voorwaarden waaronder het aanbod wordt gedaan, alsmede zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, de totale prijs van het product inclusief belastingen, eventuele kosten van aflevering, de wijze van betaling, eventuele kosten van communicatie met Bayck, de wijze van tot stand komen van de overeenkomst, de levering, de uitvoering, de wijze waarop Bayck met klachten omgaat en het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. In het geval Bayck gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bayck niet.

Artikel 5 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment waarop de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Bevestiging van de overeenkomst buiten de verkoopruimte vindt schriftelijk of per e-mail plaats. Indien de consument het aanbod langs elektronische wijze heeft aanvaard, bevestigt de Bayck onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Bayck passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. Indien de consument elektronisch kan betalen neemt Bayck zoveel mogelijk passende veiligheidsmaatregelen in acht.
 4. Bij annulering van de overeenkomst door de consument dient de consument de daadwerkelijk geleden schade van Bayck te vergoeden.

Artikel 6 – Herroeping

 1. Bij aankoop van producten buiten verkoopruimte heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de periode van veertien dagen te rekenen vanaf de dag van levering van het product. De producten die de consument niet wenst te houden, dienen binnen 14 dagen na de dag van kennisgeving van de herroeping worden teruggestuurd. Bayck is gerechtigd om restitutie in te houden totdat Bayck het product intact, compleet en ongebruikt retour heeft ontvangen. Onder ‘ongebruikt’ wordt niet begrepen, datgene wat redelijkerwijs noodzakelijk was voor de consument om de aard, de werking en de kenmerken van een product te inspecteren en vast te stellen, op dezelfde wijze als dat dit in een fysieke winkel zou worden gedaan. Bayck raadt aan om voor de retourzending de originele verpakking te gebruiken om schade aan het product te voorkomen. Eventuele schades of het kwijtraken van geretourneerde producten gedurende het retourtransport zijn namelijk voor verantwoordelijkheid en rekening van de consument.
 2. Indien de consument gebruik maakt van het recht tot herroeping, komen de kosten van terugzending voor rekening van de consument.
 3. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal Bayck dit bedrag binnen 14 dagen aan de consument terugbetalen. Bayck behoudt zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen dan wel een eventuele waardevermindering van het geretourneerde product zoals bedoeld in het eerste lid af te trekken van het restitutiebedrag. Schade aan het product, een vuil product, en/of een product dat meer dan 5 km is gebruikt, wordt beschouwd als aanwijzing van een gebruik dat verder strekt dan wat redelijkerwijs noodzakelijk is om de aard, de werking en de kenmerken van het product te inspecteren en vast te stellen.
 4. Bij aankoop van producten of diensten binnen verkoopruimte, heeft de consument het recht om de aankoop met opgave van redenen kosteloos te ontbinden indien hij dit kenbaar maakt in de redelijk gestelde termijn van 48 uur na aankoopdatum. Indien de consument de ontbinding kenbaar maakt na de redelijk gestelde termijn van 48 uur, is de consument een schadevergoeding verschuldigd aan Bayck. Deze is gebaseerd op de kosten die Bayck heeft gemaakt. Indien de consument nog geen definitieve datum heeft afgesproken voor het leveren van het door hem bestelde product of het uitvoeren van de dienst, zal er schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van de totale koopsom. Indien de consument een definitieve datum heeft afgesproken voor het leveren van het door hem bestelde product of het uitvoeren van de dienst, zal er een schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% van de totale koopsom. Indien de consument op de dag van levering van het door hem bestelde product of dienst kenbaar maakt de overeenkomst te willen ontbinden, is hij een schadevergoeding verschuldigd van 50% aan Bayck.
 1. Bayck zal de aanbetaling in mindering brengen op de schadevergoeding die de consument verschuldigd is zoals kenbaar is gemaakt in lid 5. Indien de schadevergoeding de aanbetaling overstijgt zal de consument een factuur voor het verschil ontvangen.

Artikel 7 – Service- en garantie

Algemeen

De garantievoorwaarden zoals bedoeld in dit artikel 7, zijn van toepassing op nieuwe elektrische fietsen (‘e-bikes’), die een consument rechtstreeks bij Bayck heeft gekocht en met de originele aankoopbon van Bayck;

 1. Aflevering van nieuwe producten
 2. Nieuwe producten mogen pas afgeleverd worden als de check list voor Bayck e-bikes door Bayck uitgevoerd is overeenkomstig de voorschriften en aan de hand van het afleveringscontroleformulier zoals in de Service- en Garantievoorwaarden staat beschreven.
 1. Gratis eerste servicebeurten zijn voor Bayck e-bikes niet van toepassing. De eerste officieel door Bayck voorgeschreven beurt is de beurt die in het instructieboekje dan wel werkplaatshandboek is voorgeschreven.
 2. Garantiebepalingen
 3. Bayck garandeert de koper van dit door Bayck gefabriceerde en via Bayck geleverd product een aan de huidige stand van de techniek aangepaste, foutloze fabricage en het gebruik van materialen, die aan de door Bayck gestelde kwaliteitseisen voldoen. De koper van dit Bayck-product kan dan ook in geval van eventueel voorkomende materiaal- en/of fabricagefouten kosteloze reparatie door een Bayck servicepunt verlangen.
 4. a) Deze garantie geldt voor Bayck e-bikes gedurende 24 maanden na de datum, waarop dit nieuwe Bayck product door de Bayck aan de koper afgeleverd is. Dit is zonder beperking van kilometrage op voorwaarde, dat het product onderhouden is volgens de BOVAG normen en/of de voorgeschreven beurten tijdig uitgevoerd zijn door een officieel Bayck servicepunt en de controlestroken afgestempeld zijn door deze Bayck servicepunten.
 5. b) De beslissing of defecte onderdelen vervangen dan wel gerepareerd zullen worden, berust bij Bayck. Onderdelen, die vervangen worden onder garantie, gaan zonder verdere vergoeding over in eigendom van Bayck. Indien een onderdeel binnen de garantietermijn wordt vervangen of gerepareerd, eindigt de garantie op het vervangen of gerepareerde onderdeel op hetzelfde tijdstip als de oorspronkelijke garantie. Het met de reparatie belaste, officiële Bayck servicepunt heeft geen volmacht om in naam van Bayck rechtsgeldige verklaringen over reparatie of vervanging te geven. De beslissing van Bayck inzake de garantieaanvraag zal de belanghebbende schriftelijk medegedeeld worden.
 1. Bayck verplicht zich onder deze garantie onderdelen te repareren, dit ter beoordeling van Bayck, die defect zijn geraakt als gevolg van een materiaal- en/ of productiefout. Voor deze reparatie wordt de eigenaar van het desbetreffende product geen kosten in rekening gebracht voor wat betreft materiaal en/of arbeid. Deze garantie is een aanvulling op en doet niets af aan de bestaande wetgeving op het gebied van consumentenrecht.
 1. De garantie geldt niet in de navolgende gevallen:
 2. a) Werkzaamheden die niet door een officieel Bayck servicepunt uitgevoerd zijn en schade die daaruit voortkomt.
 3. b) Schade die voortkomt uit het achterwege laten van periodieke onderhoudswerkzaamheden zoals die door Bayck zijn gespecificeerd.
 4. c) Schade die voortkomt uit reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, die niet volgens de door Bayck gespecificeerde richtlijnen uitgevoerd zijn.
 5. d) Schade die voortkomt uit gebruik van het voertuig bij wedstrijden, races of rally’s of ander oneigenlijk gebruik, al dan niet op plaatsen die niet voor het verkeer bestemd zijn.
 6. e) Schade die het gevolg is van gebruik, dat afwijkt van datgene wat in het instructieboekje aangegeven is of overschrijding van de limieten of de specificaties, die door Bayck opgegeven zijn.
 7. f) Schade die voortkomt uit het gebruik van niet originele onderdelen, die afwijken van de in het instructieboekje gegeven voorschriften.
 8. g) Schade die voortkomt uit veranderingen aan het voertuig (motortuning, veranderingen van de prestaties, wijziging van de verlichting en andere wijzigingen).
 9. h) Schade die het gevolg is van normale veroudering (zoals de natuurlijke verkleuring van gelakte oppervlakken, verchroomde oppervlakken en andere veroudering).
 10. i) Esthetische veranderingen, die de prestaties niet beïnvloeden.
 11. j) Schade die het gevolg is van onjuiste stalling of transport. k)Verbruiksonderdelen: “Onderdelen” aandrijfkettingen, remblokken, remschoenen, frictie-materialen, accu’s, lampen, zekeringen, aandrijfsnaren, banden en andere rubber delen.
 1. l) Reiniging, inspecties, afstellingen en overige onderhoudswerkzaamheden.
 2. m) Bijkomende kosten, zoals: bijkomende kosten voor communicatie, logies, maaltijden en overige kosten als gevolg van het verlies van het gebruik van het Bayck-product, compensatie voor verlies aan tijd, ongerief, commerciële verliezen of de kosten van de huur van een vervangend vervoermiddel gedurende de reparatie.
 3. Recht op vergoeding: Het recht op vergoeding op grond van de garantiebepalingen is uitsluitend voorbehouden aan de eigenaar van het product. Op dit recht kan dan ook door geen enkel ander persoon of instantie aanspraak gemaakt worden.
 1. Beoordeling van garantieclaims: Bayck behoudt zich het recht voor de definitieve beslissing aangaande alle garantievorderingen te nemen.
 1. Deze garantie is in plaats van enige andere garantie of voorwaarde, inbegrepen de geschiktheid voor een speciaal doel. De rechten onder deze garantie zijn exclusief en noch Bayck, noch de gemachtigde vertegenwoordigende Bayck neemt enige andere verplichting op zich of machtigt iemand anders dit te doen.
 2. Garantie wordt alleen verstrekt op elektrische fietsen, die door Bayck in één van de EU landen en/of landen op de Europese markt zijn gebracht.
 3. Reparaties: Alleen officiële Bayck servicepunten mogen garantiereparaties uitvoeren.
 1. Overdraagbaarheid van Garantie: De garantieperiode geldt ongeacht het feit of het product in het bezit is van de eerste of de eventuele volgende eigenaar. De garantie gaat over op iedere volgende eigenaar zolang het Bayck product onder de fabrieksgarantie valt.
 2. Parallel import: Bayck geeft geen garantie op de zogeheten parallel geïmporteerde e-bikes.

Artikel 8 – Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling op de rekening van Bayck te zijn bijgeschreven voordat de levering van het product geschiedt.
 2. Indien de consument kenbaar heeft gemaakt het door hem bestelde product en of dienst te willen verzekeren, wordt dit bedrag (de verzekeringspremie voor de termijn van 12 maanden) voldaan aan Bayck. De daarbij voor hen geldende algemene voorwaarden zijn op deze dienst van toepassing. Bayck is enkel tussenpersoon en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dwaling of het niet correct actief stellen van de dienst en/of het product

Artikel 9 – Levering

 1. De door Bayck opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief, een opgegeven leveringstermijn vormt geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW, mits deze termijn niet langer is dan 120 dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst. Indien de levering vertraging oploopt of slechts ten dele kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument daarvan binnen 30 dagen bericht.
 2. Bayck zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling van producten.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Bayck kenbaar heeft gemaakt.
 4. Afspraken voor levering of het ophalen van een product, dan wel voor werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 7 lid 12, kunnen uiterlijk 2 werkdagen van te voren, kosteloos worden geannuleerd. Bayck is gerechtigd om de kosten van € 59,50 voor een niet tijdig geannuleerde afspraak of niet nagekomen afspraak in rekening te brengen.
 1. Indien de levering van een gekocht product onmogelijk blijkt, dan zal Bayck zich inspannen een vervangend product te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal de consument duidelijk en begrijpelijk worden gemeld dat sprake is van een vervangend product.
 2. Bayck draagt zorg voor de bezorging van het product in Nederland en België.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Bayck geleverde producten blijven eigendom van Bayck totdat de consument al hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd volledig heeft betaald.
 2. De Bayck is voor risico van de koper vanaf het moment van bezorging. Bij tenietgaan of achteruitgang van het geleverde door een oorzaak die niet aan verkoper kan worden toegerekend, blijft de koopsom volledig verschuldigd.
 3. Zolang het eigendom van de afgeleverde producten niet op de consument is overgegaan, mag de consument de producten niet verpanden of andere zekerheidsrechten op deze zaken vestigen.

Artikel 11 – Klachten en klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Bayck, te verzenden aan: service@bayck.com. De consument kan er geen beroep op doen dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of Bayck niet binnen bekwame tijd van de gebreken in kennis stelt.
 1. Bij een tijdig ingediende klacht stelt de consument Bayck in de gelegenheid onderzoek te (laten) doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de consument aan Bayck een redelijke termijn voor herstel of vervanging van het geleverde product.
 2. Mocht u het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

Artikel 12 – Geschillen

 1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Tenzij dwingende bepalingen dat in de weg staan wordt als bevoegde rechter aangewezen de rechter in het arrondissement waar Bayck is gevestigd.

Artikel 13 – Slotbepalingen

 1. Bayck is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd.Finlandweg 10a

Download hier de algemene voorwaarden